Current Issue Cover
Fracture characteristics and pore structure evolution law of shale under different methane explosive fracturing loads
ZHAI Cheng, WANG Yu, LIU Ting, XU Jizhao, TANG Wei, LUO Ning
2023, 48(12):4269-4283. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.ZC23.1157
Abstract FullText HTML PDF
Experimental study on the dynamic fracture response law of shale under the impact of methane combustion fracturing
WU Feipeng, ZHAO Zhiqiang, XUE Haijie, FAN Xianzhang, CHEN Jiahao, LI Na, LIU Jing, GUO Tiankui, QU Zhanqing
2023, 48(12):4284-4296. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.ZC23.1153
Abstract FullText HTML PDF
Experimental study on methane deflagration fracturing technology
JIANG Kun, DENG Shouchun, LI Haibo
2023, 48(12):4297-4307. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.ZC23.1134
Abstract FullText HTML PDF
Development characteristics and quantitative analysis of shale fracture network under methane explosion load
CHAI Yabo, LUO Ning, ZHANG Haohao, LI Penglong, ZHOU Jianan, LIAO Yucheng
2023, 48(12):4308-4321. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.ZC23.1161
Abstract FullText HTML PDF
Fracture toughness and failure mode of Wufeng−Longmaxi shale under explosion load impact
YU Xu, SHI Kelong, WANG Yu, LIU Ting, TANG Wei
2023, 48(12):4322-4335. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.ZC23.1167
Abstract FullText HTML PDF
Compression characteristic distribution and anisotropic evolution of shale fracture with shale self-supporting particles
HUANG Ting, ZHAI Cheng, LIU Ting, SUN Yong, ZHENG Yangfeng, CHEN Aikun, XU Hongyang, LAI Yongshuai
2023, 48(12):4336-4351. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.ZC23.1163
Abstract FullText HTML PDF
Subsidence control by coordinated full-area mining of thick coal seam and its application in mining under villages
DAI Huayang, YAN Yueguan, LIU Cunyu, ZHU Yuanhao, BAI Zhihui
2023, 48(12):4352-4364. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0266
Abstract FullText HTML PDF
Mechanical properties of a new high-strength composite shaft lining for the “one drilling and forming process” drilling method in western China
YAO Zhishu, XU Yongjie, CHENG Hua, FANG Yu, WANG Zongjin, WANG Rui
2023, 48(12):4365-4379. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0213
Abstract FullText HTML PDF
Synergistic mechanism of coupling bearing of backfill-coal pillar under lateral confinement condition
ZHAO Bingchao, WANG Jingbin, ZHANG Qing, ZHAO Yang, WEI Qimeng
2023, 48(12):4380-4392. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0297
Abstract FullText HTML PDF
High-precision phase picking and automatic source locating method for seismicity in mines based on deep transfer learning
CAO Anye, YANG Xu, WANG Changbin, LI Sen, LIU Yaoqi, DOU Linming, NIU Qiang
2023, 48(12):4393-4405. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0095
Abstract FullText HTML PDF
Mechanical response of coal and rock in stope under transient excitation of structure
LUO Shenghu, WANG Tong, WU Yongping, GAO Xicai, XIE Panshi, WANG Hongwei, LANG Ding, TIAN Chengyang, YAN Zhuangzhuang, HAN Haoqiang, YIN Jianhui
2023, 48(12):4406-4416. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0916
Abstract FullText HTML PDF
Experimental study on mechanical properties of coal soaked in pressurized water considering initial damage
YIN Dawei, DING Yisong, WANG Feng, JIANG Ning, LIU Huimin, TAN Yi
2023, 48(12):4417-4432. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0256
Abstract FullText HTML PDF
Experimental study on critical index optimization of drilling cuttings method of water-bearing coal based on acoustic emission features
ZHU Guangan, LIU Huan, SU Xiaohua, WANG Hongsheng, XU Zihao, LIU Haiyang, JIANG Qipeng
2023, 48(12):4433-4442. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0141
Abstract FullText HTML PDF
Research progress on hydraulic fracture characteristics and controlling factors of coalbed methane reservoirs
LI Qian, LI Tong, CAI Yidong, LIU Dameng, LI Lingfei, RU Zhixing, YIN Tingting
2023, 48(12):4443-4460. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0244
Abstract FullText HTML PDF
Effect of effective stress and slippage on deep shale gas seepage
WANG Jun, LI Wenpu, LIU Chao, ZHANG Huan, CHEN Xianhui, ZHANG Xiaodong, SUN Yongkang, CUI Shaopeng
2023, 48(12):4461-4472. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0317
Abstract FullText HTML PDF
Numerical simulation study and engineering practice of in-situ heat injection mining of coalbed methane
HU Linjie, FENG Zengchao, ZHOU Dong, WANG Xing, SHI Jianhang, SHEN Yongxing, ZHAO Dong
2023, 48(12):4473-4486. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0457
Abstract FullText HTML PDF
Shear hardening characteristics and constitutive model of coal structural plane after supercritical CO2 soaking
WEI Jie, CHEN Yuedu, LIANG Weiguo
2023, 48(12):4487-4498. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0774
Abstract FullText HTML PDF
Experimental investigation of fracture propagation in N2 foam integrated layer-penetration fracturing of coal-rock combination body
LI Wenda, XIAO Hecheng, LIANG Weiguo, LIAO Tao, WANG Zaiyong, CHEN Yuedu, ZHU Dijie
2023, 48(12):4499-4511. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0408
Abstract FullText HTML PDF
Comprehensive utilization of reverse osmosis concentrated brine in coal mines in the arid areas of Western Inner Mongolia
SUN Hongfu, WU Yeqi, ZHAO Fenghua, QUAN Lin, WANG Pu, PU Jiali, LU Duo, YANG Liu, ZHOU Xiaode
2023, 48(12):4512-4520. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0361
Abstract FullText HTML PDF
Characteristics and treatment technologies for acid mine drainage from abandoned coal mines in major coal-producing countries
AI Yulu, CHEN Hongping, CHEN Mengfang, HUANG Yong, HAN Zhantao, LIU Guo, GAO Xubo, YANG Lihong, ZHANG Wenying, JIA Yufei, LI Jing
2023, 48(12):4521-4535. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2022.1846
Abstract FullText HTML PDF
Study on preparation, working performance and microstructure of coal mine filling material with large amount of fly ash
ZHOU Linbang, SUN Xinghai, LIU Ze, WANG Dongmin, ZHU Lei
2023, 48(12):4536-4548. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0350
Abstract FullText HTML PDF
Research of GM(1,N) dynamic network based on the metabolic algorithm optimization for ash fitting
WANG Chuanzhen, LÜ Jintao, LIU Haizeng, WANG Guanghui, YU Anghong
2023, 48(12):4549-4558. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0058
Abstract FullText HTML PDF
Mechanism of improving fluidization quality and efficient dry fine coal separation in vibrated dense medium fluidized bed for separation
ZHOU Enhui, ZHAO Yuemin, DONG Liang, ZHANG Bo, DUAN Chenlong
2023, 48(12):4559-4570. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.1201
Abstract FullText HTML PDF
Segregation dynamics of complex mixed granules when subject to simple-harmonic vibration
QIAO Jinpeng, YANG Jinshuo, XUE Dong, HU Keyu, DONG Liang, DUAN Chenlong, JIANG Haishen, ZHAO Yuemin, YU Wenpeng
2023, 48(12):4571-4585. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0033
Abstract FullText HTML PDF
Numerical calculation of interaction forces between bubbles and particles based on the spatiotemporal evolution of wetting film
LI Ming, LIU Qinshan, ZHU Chunyun, GUI Xiahui, XING Yaowen
2023, 48(12):4586-4594. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0012
Abstract FullText HTML PDF
CFD-DEM simulation of fluid particle spatial distribution characteristics in the whole process of fine coal spiral separation
LIU Penghui, YE Guichuan, FAN Yuping, DONG Xianshu, MA Xiaomin
2023, 48(12):4595-4606. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0045
Abstract FullText HTML PDF
Effect mechanism of calcium on NO reduction in high temperature oxygen-lean zone of ammonia-coal co-firing
WANG Huichun, CHEN Ping, GU Mingyan, FANG Yao, WANG Ying, FAN Jianren
2023, 48(12):4607-4616. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0097
Abstract FullText HTML PDF
AI model for intelligent recognition of coal mine scene features through multi-source data fusion
WANG Libing, REN Yuxin, MA Kun, WANG Lei, LIU Feng, ZHAI Wen, DONG Jihong
2023, 48(12):4617-4631. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0805
Abstract FullText HTML PDF
Design and performance of high-pressure energy-gathering water jet generator
GU Congcong, LIU Songyong, LI Hongsheng, SUN Dunkai, JIANG Hongxiang, ZHOU Xiaolei
2023, 48(12):4632-4646. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0503
Abstract FullText HTML PDF