Current Issue Cover
Dynamic identification method for rockburst hazard areas based on multivariate geophysical indicators and its application
WANG Aiwen, LI Chao, PAN Yishan, SONG Yimin, FAN Dewei, WEI Chuanqi, YU Xinhe, LU Chuang
2024, 49(6):2573-2588. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2024.0024
Abstract FullText HTML PDF
Identification and on-site application of the main hazard-causing stratum of overlying strata in coal mines
MA Yuzhen, ZHU Sitao, PAN Junfeng, GAO Yongtao, ZHANG Xiufeng, JIANG Fuxing, LIU Jinhai, WANG Bing, CHEN Yang
2024, 49(6):2589-2603. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0654
Abstract FullText HTML PDF
Development and experimental research of the cable bolt constant resistance device by using composite expansion pipe
JIA Housheng, ZHANG Zhiming, LIU Shaowei, WANG Lin, JIANG Wenyuan, PENG Bo, FU Mengxiong
2024, 49(6):2604-2614. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0944
Abstract FullText HTML PDF
CFDEM simulation on the linkage effect between floor faults failure and roof collapse in ultra-thick coal seam
LI Hao, TANG Shibin, KANG Zhiqin, YANG Dong, MA Liqiang
2024, 49(6):2615-2629. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0887
Abstract FullText HTML PDF
Meso-statistical damage constitutive model and validation of coal under CO2 - load coupling
WANG Lei, CHEN Lipeng, XIE Guangxiang, FAN Hao, LI Shaobo, ZOU Peng, ZHANG Yu
2024, 49(6):2630-2642. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.1186
Abstract FullText HTML PDF
Orthogonal optimization of the ratio of nano-silica sol-EVA-fly ash cement-based composite slurry and the effect on its physical properties
SHEN Yuxu, CHAI Zhaoyun, SUN Haocheng, LIU Xiangyu, GUO Junqing, XIAO Chang, LI Tianyu, XIN Zipeng, SHI Qinbin
2024, 49(6):2643-2659. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0755
Abstract FullText HTML PDF
Thermal and mechanical properties of fracture-filled granite with different structural forms under high temperature and high pressure
YIN Weitao, FENG Zijun
2024, 49(6):2660-2674. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0696
Abstract FullText HTML PDF
Study on the impact frequency modulation of self-excited oscillating pulsed SC-CO2 jet
WEI Jianping, LI Xiang, LIU Yong, SHEN Helian, LI Haichao, GAO Mengya
2024, 49(6):2675-2690. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0688
Abstract FullText HTML PDF
Macro-meso mechanical properties of gas hydrate bearing coal under triaxial compression with flexible boundary condition
GAO Xia, WANG Nannan, QIN Cheng, ZHANG Baoyong, JIANG Jingyu, WU Qiang
2024, 49(6):2691-2710. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0672
Abstract FullText HTML PDF
Research progress of spontaneous combustion of coal containing gas under the compound disaster environment in the goaf
TIAN Fuchao, JIA Dongxu, CHEN Mingyi, LIANG Yuntao, ZHU Hongqing, ZHANG Tonghao
2024, 49(6):2711-2727. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0855
Abstract FullText HTML PDF
Mechanism of irreversible energy loss in impeller of contra-rotating axial fan
CHEN Yongping, LIU Ronghua, CHEN Shiqiang, WU Shixian, LIU Dong, LI Yangyi, PENG Wenqing
2024, 49(6):2728-2740. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0675
Abstract FullText HTML PDF
Analysis of coal permeability model and influencing parameters based on volume strain
WANG Wei, YU Jinhao, FANG Zhiming, LI Xiaochun, LI Qi, CHEN Xiangjun, WANG Liang
2024, 49(6):2741-2756. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0652
Abstract FullText HTML PDF
A high-precision boundary identification method and its application to coal mine fire zone boundary interpretation
LI Jianwei, XUE Sheng, HOU Yanwei, LI Xiongwei, GUO Jianlei
2024, 49(6):2757-2768. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.1651
Abstract FullText HTML PDF
Hydrogeochemical processes of groundwater system and its mining-motivated effect in mining areas of Western China
MEI Aoshuang, ZENG Yifan, WU Qiang, LIU Zhichao, MIAO Yanping, WANG Sitong, CUI Yashuai, WEI Huaming, REN Shuaifeng, YANG Lei
2024, 49(6):2769-2784. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0669
Abstract FullText HTML PDF
Relationship between the current status of research on geological storage of solid, liquid and gas wastes in coal mines and the coordinated development of the ecological environment in China
ZHAO Kang, WU Jun, MA Chao, ZHU Kaicheng, NIE Jinglei, HU Hualong
2024, 49(6):2785-2798. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2024.0195
Abstract FullText HTML PDF
Ecological environment quality evaluation of Zhangjiamao mining area based on DBO–PPC model
LIU Ying, FAN Yahui, HENG Wenjing, XU Pingping, YUE Hui, BI Yinli, NIU Hongbo, TIAN Shaoguo, ZU Pengju, CAO Manhong, DONG Qiguang
2024, 49(6):2799-2810. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.XH23.1696
Abstract FullText HTML PDF
Construction of a landscape ecological network based on landscape ecological risk assessment: A case study of the resource-based city of Linfen
ZHAO Jikai, YU Qiang, XU Chenglong, MA Jun
2024, 49(6):2811-2825. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0642
Abstract FullText HTML PDF
A renew cognition of coking mechanism: Proposing the “Structure Derivation Coking Mechanism”
CUI Beibei, WANG Meijun, CHANG Liping, XIE Kechang
2024, 49(6):2826-2839. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0432
Abstract FullText HTML PDF
Effect of structural properties of amine functionalized zeolite adsorbents support on CO2 adsorption performance
LIU Tianxiang, LI Rong, LI Jingying, MA Xiaoxun
2024, 49(6):2840-2850. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.1639
Abstract FullText HTML PDF
Influence mechanism of macropores on the room temperature desulfurization performance of ZnO/SiO2 adsorbent
YANG Chao, LIU Xufei, LIU Zhilong, SU Zhelin, FAN Huiling
2024, 49(6):2851-2859. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2024.0018
Abstract FullText HTML PDF
Value-added utilization of pulverized fuel ash as construction materials: State-of-the-art technologies and future prospects
SHI Yaqian, GUAN Yushan, GE Weizhe, XIA Yan, WANG Lei, HU Yanjun, WANG Shurong
2024, 49(6):2860-2875. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.ZZ23.1224
Abstract FullText HTML PDF
Advancements and future outlook in fundamental research and technological applications for ammonia co-firing with coal
SI Tong, HUANG Qian, YANG Yuanping, MA Peng, LEI Xiaoyang, LI Shuiqing
2024, 49(6):2876-2886. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.ZZ23.1476
Abstract FullText HTML PDF
Numerical simulation on H2S distribution characteristics of tangentially coal-fired boiler under wide loads
DENG Lei, YUAN Maobo, YANG Jiahui, HAN Lei, JIANG Jiahao, CHE Defu
2024, 49(6):2887-2895. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0248
Abstract FullText HTML PDF
Numerical simulation on thermal deformation of water-cooling pipe for radiation screen in radiant syngas cooler
ZHANG Guoyu, XU Jianliang, GONG Yan, GUO Qinghua, YU Guangsuo
2024, 49(6):2896-2904. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0112
Abstract FullText HTML PDF
Establishment of intelligent shearer bus electromagnetic interference model and wiring process optimization
WEI Dong, WANG Zhongbin, ZHAO Yihui, LI Fenglin, ZHAO Youjun, SI Lei, LI Futao
2024, 49(6):2905-2923. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0666
Abstract FullText HTML PDF
Optimization simulation and crushing experiment of anti-impact energy absorption component of hydraulic support column
TIAN Liyong, YU Xiaohan, ZHOU Yupeng, SUN Yexin, YU Ning
2024, 49(6):2924-2936. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0676
Abstract FullText HTML PDF
Research on active electrohydraulic steering control of heavy duty articulated vehicles in coal mine based on yaw motion compensation
REN Zhiyong, SHI Qin, ZHAO Yuan, ZHANG Lei, HUANG Zhenhua
2024, 49(6):2937-2948. DOI:10.13225/j.cnki.jccs.2023.0661
Abstract FullText HTML PDF